KOMUNIKACIJA

Pristupačna komunikacija se odnosi na stvaranja i pružanja informacija, sadržaja i komunikacijskih rešenja koja su dostupna i razumljiva svim ljudima, bez obzira na njihove sposobnosti i poteškoće koje imaju.

Cilj pristupačne komunikacije je da osigura da svi ljudi, uključujući one sa fizičkim, senzornim, kognitivnim ili komunikacijskim poteškoćama, imaju jednaku mogućnost da pristupe informacijama, učestvuju u komunikaciji i u društvu.

Pristupačna komunikacija uključuje različite strategije, tehnologije i prakse koje omogućavaju bolju razumljivost i pristupačnost informacija.
Neki od primera pristupačnih komunikacijskih praksi i alata uključuju:

Pristupačna komunikacija je ključna za ostvarivanje inkluzivnog društva u kome svi imaju pristup informacijama i mogu aktivno učestvovati u svim aspektima života. Ova praksa nije samo odgovorna i etička, već i pravno regulisana u mnogim društvima kako bi se osigurala jednakost i jednak pristup informacijama za sve građane.