ODRŽANA OBUKA ZA ZAPOSLENE IZ GRADSKE UPRAVE ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU GRADA NOVOG SADA

U cilju unapređenja komunikacije i podizanja svesti o važnosti pristupačne komunikacije, zaposleni iz Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada učestvovali, su u sredu 19. januara, u obuci Caritasa Srbije o pristupačnoj komunikaciji i jasnom jeziku. Ova obuka imala je za cilj osnaživanje zaposlenih da prošire svoja znanja i komunikacione veštine koje će uticati na širu društvenu zajednicu, uključujući osobe sa invaliditetom i druge ranjive grupe.

Učesnici obuke imali su priliku da čuju kako prilagoditi svoj jezik i stil pisanja kako bi informacije bile dostupne i razumljive svima, bez obzira na nivo sposobnosti ili ograničenja. Poseban naglasak bio je stavljen na standarde koje propisuje Inclusion Europe kao organizacije koja se bavi zastupanjem prava osoba sa intelektualnim poteškoćama sa fokusom na promociju inkluzivnog društva, gde svi pojedinci, bez obzira na svoje sposobnosti, imaju jednaku priliku za učešće u svim aspektima života.

Pored teorijskih aspekata o jasnom jeziku, obuka je uključivala praktična znanja o direktnoj komunikaciji sa osobama sa invaliditetom. Zaposleni iz gradske uprave su stekli veštine koje im omogućavaju da se efikasno nose sa različitim situacijama i prilagode komunikaciju prema potrebama osoba sa invaliditetom.

Caritas Srbije duguje zahvalnost učesnicima obuke i gospodinu Nikoli Krstiću, načelniku Gradske uprave za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci Grada Novog Sada za aktivno učešće i mogućnost da zajedničkim snagama radimo na poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz kreiranje pristupačnog i otvorenog društva za sve.  Obuka je realizovana zahvaljujući projektu “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu“ koji sprovodi Caritas Srbije sa projektnim partnerima.

Caritas Srbije ostaje posvećen kreiranju otvorenog i inkluzivnog društva u Srbiji te poziva i druge zainteresovane institucije i organizacije da nas kontaktiraju radi realizacije besplatne obuke o pristupačnoj komunikaciji u svojim lokalnim sredinama.