Obukom Nemačke ekspertkinje Kerstin Probiesch na temu izrade pristupačnih web prezentacija za osobe sa invaliditetom, završen je peti modul obuka na temu pristupačne komunikacije, jasnog jezika i asistivnih tehnologija za zaposlene u Caritasovoj mreži na Zapadnom Balkanu.

Tokom petnaest dana treninga koji su realizovani u 2022. i 2023. godini svi timovi partnerskih Caritasa prošli su višednevne edukacije sa ekspertima iz Austrije, Nemačke, Slovenije, Mađarske, Litvanije ali i ekspertima iz regiona poput prof. dr Lejle Kafegdžić, redovne profesorke Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Zahvaljujući podršci inostranih eksperata, učesnici obuka stekli su značajna znanja na polju kreiranja sadržaja na jasnom jeziku u skladu sa standardima postavljenim od strane Inclusion Europe, pristupačnoj komunikaciji sa osobama sa različitim vrstama invaliditeta, izradom audio, video i štampanih materijala usklađenih sa standardima pristupačnosti kao i izradi internet stranica koji su dostupni svima, nezavisno od senzornih i intelektualnih ograničenja koje pojedinci mogu da imaju.

Posebna pažnja tokom obuka posvećena je jasnom jeziku koji ima za cilj pisanje i publikovanje sadržaja koji će biti razumljiv osobama sa intelektualnim poteškoćama, nedovoljno obrazovanim osobama, izbeglicama i drugim ranjivim grupama koje imaju problem sa razumevanjem kompleksnih tekstualnih sadržaja. Jasan jezik i lako čitljive informacije su važne ovoj populaciji jer im omogućavaju pravljenje sopstvenih životnih izbora, učestvovanje u društvu, učenje novih stvari, poznavanje sopstvenih prava i zauzimanje za ista.

Stručni tim Caritasa Srbije stečena znanja će u narednim mesecima prenositi zainteresovanim organizacijama, institucijama i lokalnim samoupravama širom Srbije. Osnovna i napredna obuka na temu jasnog jezika, obuka za kreiranje pristupačnih internet stranica, publikacije i smernice koje će biti izdate narednih meseci doprineće stvaranju inkluzivnog i pristupačnog okruženja za sve.

Obuke za zaposlene iz regionalne mreže Caritasa su realizovane u okviru projekta “ACTIVE-Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu”. Projekat “ACTIVE” je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije, a sprovodi se u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.